Strategia do 2030

Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2030

Polityka rowerowa Tczewa została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 lutego 2021 r. Link do dokumentu pdf

Jest to dokument kierunkowy Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030, uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/65/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Przyjęty przez Radę Miejską dokument zawiera zestaw planowanych do realizacji działań rozwijających infrastrukturę rowerową miasta Tczewa, jak również działań promujących jazdę na rowerze w codziennym transporcie miejskim. W ramach dokumentu przygotowano także plan docelowego układu dróg rowerowych w Tczewie. Realizacja celów i priorytetów dokumentu odbywać się będzie zgodnie z wizją: Tczew miastem dostępności rowerowej i równego dostępu do transportu rowerowego.

Strategia rowerowa do 2030 roku zawiera listę inwestycji rowerowych ułożoną według ważności realizacji. Do określenia hierarchizacji tras rowerowych zastosowano wiele kryteriów, z których każde cechuje się inną rangą (istotnością). Stworzenie docelowego układu tras rowerowych zwiększy spójność sieci dróg rowerowych oraz udziału ruchu rowerowego w transporcie.

Lista priorytetów działań nie stanowi harmonogramu planowanych do przeprowadzenia prac inwestycyjnych i adaptacyjnych. Wyrażone w ocenie priorytety służą wyłącznie klasyfikacji najbardziej potrzebnych, zgodnie z przyjętymi kryteriami, działań inwestycyjnych i adaptacyjnych w rozwoju infrastruktury rowerowej. W sytuacji wystąpienia ograniczeń lub braku możliwości realizacji wybranej pozycji z listy inwestycji i adaptacji zgodnie ze wskazaną kolejnością, zakłada się podjęcie realizacji kolejnej drogi z załączonej listy.

Dokument został opracowany przez zespół w składzie: mgr Michał Kwiatkowski, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, dr Mirosław Biczkowski, dr Anna Dubownik oraz mgr Leszek Dąbrowski. Strategia powstała w ramach trwającej od 2019 roku współpracy z Urzędem Miejskim w Tczewie.

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej tuż obok ruchu pieszego i transportu publicznego.

Załącznik do strategii – tabela z rankingiem inwestycji
– plik do pobrania pdf

Sprawozdania z realizacji strategii:

Sprawozdanie za 2023 rok

Skip to content