Badanie mobilności uczniów 2019

“Problemy wynikające z kongestii transportowej oraz zanieczyszczenia środowiska, skłaniają do poszukiwania nowych, zrównoważonych rozwiązań w mobilności mieszkańców miast. Codzienne dojazdy samochodem, stanowią wygodną formę docierania do celu, jednak stale zwiększająca się liczba samochodów na drogach, wydłuża czas przejazdu i utrudnia znalezienie miejsca parkingowego. Problem jest szczególnie widoczny w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego w centrach miast, przy zakładach pracy oraz na drogach wokół szkół. W ostatnim z wymienionych przypadków, problem wynika przede wszystkim z dowożenia dzieci przez rodziców do szkół samochodem. Obowiązuje przekonanie, że stanowi to najbardziej wygodną i bezpieczną formę dojazdu dzieci do szkoły, jednak znacząco ogranicza aktywne formy mobilności wśród dzieci i młodzieży. Efektem takiej postawy są negatywne skutki dla ich zdrowia – osłabienie kondycji fizycznej, zwiększenie problemu otyłości. Korzystanie z samochodu w codziennych dojazdach, kształtuje także pewne przekonania i postawy transportowe, które stoją w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.”

W odpowiedzi na te wyzwania w okresie od 24.01.2019 do 18.04.2019 roku, w grupie uczniów szkół podstawowych, funkcjonujących w granicach administracyjnych miasta Tczewa, zostało przeprowadzone badanie mobilności uczniów i uczennic szkół podstawowych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Urząd Miejski w Tczewie. Opracowanie zostało wykonane w ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Raport wyznacza wskazania na kolejny okres planowania strategii ruchu rowerowego w Tczewie.

Celem przeprowadzonego badania było wskazanie, z jakich środków transportu korzystają uczniowie szkół podstawowych w Tczewie na co dzień w dojazdach do szkoły oraz z jakich środków transportu chcieliby w ramach tych dojazdów korzystać.

Ankieta składała się z 8 pytań, z czego dwa pierwsze pytania stanowiły metrykę pozwalającą określić płeć respondenta oraz jego wiek na podstawie przypisania klasy, do której uczęszczał w trakcie prowadzonego badania. Pytania 3-7 odnosiły się do częstości wykorzystywania środków transportu w dojazdach do szkoły – samochodu, autobusu, roweru, hulajnogi oraz mobilności pieszej. W ostatnim pytaniu zapytano o środek transportu, którego chcieliby używać respondenci w codziennych dojazdach do szkoły.

Dane zebrane w ramach przeprowadzonego badania ankietowego przedstawiono w niniejszym raporcie w czterech częściach. W pierwszej (Rozdział 4.1.), przedstawiono strukturę częstości dojazdów uczniów do szkół podstawowych w Tczewie według środków transportu. W drugiej (Rozdział 4.2.), zaprezentowano strukturę codziennych dojazdów do szkół podstawowych w Tczewie w podziale na szkoły, klasy (poziomy nauczania) oraz ogółem. W trzeciej części (Rozdział 4.3.), przedstawiono strukturę wskazywanych środków transportu, którymi uczniowie chcieliby docierać do szkół podstawowych w Tczewie według szkół, klas (poziomów nauczania) oraz ogółem. W ostatniej, czwartej części (Rozdział 4.4.), przedstawiono zestawienie codziennych dojazdów do szkół z wykorzystaniem rowerów i hulajnóg z dostępnością stojaków dla rowerów oraz frekwencją rowerową w kampanii „Rowerowy Maj”.

Na obszarze miasta Tczewa funkcjonuje 14 szkół podstawowych, z czego 12 wzięło udział w badaniu mobilności uczniów. W badaniu udział wzięło 3566 spośród 5378 uczących się w badanych szkołach. Ankietę przeprowadzono w 9 szkołach publicznych i 3 niepublicznych.

Wyniki badania i raport zostały zaprezentowane w dniu 31.10.2019 przez mgr Michała Kwiatkowskiego, doktoranta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, podczas sesji Rady Miejskiej w Tczewie.

Prezentację z badania można pobrać pod tym linkiem.

Pełen raport znajdą Państwo pod tym linkiem.

Poniżej kilka wybranych wykresów z raportu:

STRUKTURA CODZIENNYCH DOJAZDÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ WEDŁUG SZKÓŁ I ŚRODKÓW TRANSPORTU

STRUKTURA CODZIENNYCH DOJAZDÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ WEDŁUG SZKÓŁ I ŚRODKÓW TRANSPORTU

STRUKTURA CODZIENNYCH DOJAZDÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ WEDŁUG SZKÓŁ I ŚRODKÓW TRANSPORTU

PREFEROWANE ŚRODKI TRANSPORTU WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TCZEWIE WG SZKÓŁ

PREFEROWANE ŚRODKI TRANSPORTU WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TCZEWIE WG KLAS

PREFEROWANE ŚRODKI TRANSPORTU WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TCZEWIE OGÓŁEM

Skip to content