Analiza zdarzeń drogowych SEWIK 2007-2019

Analizując dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) dotyczące wypadków drogowych, jakie miały miejsce w latach 2007 – 2019 w Tczewie z udziałem osób poruszających się na rowerze, wynika, że łączna liczba wypadków wyniosła 189.

Sprawcami wypadków drogowych w odniesieniu do kierowców, byli częściej mężczyźni – 68%, w porównaniu z liczbą kobiet – 32%. W przypadku rowerzystów jako sprawców zdarzenia, dysproporcja jest większa. Udział mężczyzn wyniósł 76%, natomiast kobiet – 24%.

Biorąc pod uwagę wiek kierowców, którzy spowodowali wypadek, do największej liczby wypadków – 29, doszło w przedziale wiekowym 30 – 40 lat, zaś najmniejszej – 1 wypadek nastąpił w wieku 80 – 90 lat.

Do najczęstszej liczy wypadków spowodowanych przez rowerzystów – 22 wypadki, doszło w przedziale wiekowym 10 – 20 lat. Najmniejszą ilość wypadków – 2, odnotowano u osób biorących udział w ruchu rowerowym w wieku 30 – 40 lat.

Mając na uwadze płeć kierowcy w odniesieniu do liczby wypadków, kobiety spowodowały najwięcej wypadków – 13 w przedziale wiekowym 30 – 40 lat, zaś minimalną ilość – 2 wypadki zarejestrowano w wieku 60 – 80 lat.

W odniesieniu do mężczyzn sytuacja wygląda podobnie, znacząca ilość wypadków – 16,  przypadła na wiek 30 – 40 lat, natomiast 1 wypadek zdarzył się w przedziale wiekowym 80 – 90 lat.

Rozpatrując przyczynę wypadku pod względem nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców, przeważa udział mężczyzn – 66% w stosunku do kobiet – 34%.

Z analizy danych SEWIK, wynika, że największy odsetek wypadków z udziałem rowerzystów, w których sprawcami byli kierowcy, odnotowano w lecie – 39. Ma to bezpośrednie powiązanie z  okresem wakacyjnym i zwiększeniem natężenia ruchu samochodowego.

W rozkładzie miesięcznym, przewagę liczbową w odniesieniu do pozostałych miesięcy, odnotowano w maju – 16 oraz w sierpniu – 15 wypadków, a najmniej wypadków zdarzyło się w styczniu i marcu – 1 wypadek.

Większość zdarzeń drogowych spowodowanych przez rowerzystów, miało miejsce w sezonie letnim – 31. W przełożeniu na miesiące, to kolejno w lipcu było 15, a w sierpniu 10 zdarzeń wypadkowych w ruchu drogowym.

Najwięcej zdarzeń drogowych z udziałem kierowców jako sprawców, rozpatrując pod kątem dnia tygodnia, zdarzyło się w poniedziałek – 30, a najmniej w niedzielę – 6 wypadków.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku rowerzystów, jako sprawców zdarzenia. W pierwszym dniu tygodnia doszło do 11 wypadków, zaś w niedzielę do 3.

Największa liczba wypadków – 77, w których sprawcami byli kierowcy, miała miejsce przy panujących dobrych warunkach pogodowych, natomiast najmniejszą liczbę odnotowano przy wystąpieniu mgły i dymu – 1 wypadek, czy oślepiającego słońca – 4 wypadki.

Analizując liczbę rowerzystów, którzy przyczynili się do wystąpienia wypadku, do największej liczba – 54 wypadków doszło przy dobrych warunkach atmosferycznych, a najmniejszej przy silnym wietrze oraz oślepiającym słońcu – 1 wypadek.

Z uwagi na porę dnia, w której zdarzył się wypadek z winy kierowcy, największą liczbę – 16 wypadków odnotowano w godzinach popołudniowych 14:00 – 15:00 (szczyt popołudniowy), a najmniejszą – 3 wypadki w godzinach 22:00 – 2:00.

Najwięcej wypadków drogowych – 9 , spowodowanych przez rowerzystów, zarejestrowano w godzinach 11:00 – 12:00. Do 1 wypadku doszło kolejno w godzinach: 05:00 – 06:00, 08:00 – 09:00 oraz 21:00 – 22:00.

Według danych, do największej liczby wypadków w Tczewie, których sprawcami byli kierowcy doszło w 2019 r. Odnotowano wówczas 20 wypadków, co stanowi niepokojący wynik w porównaniu np. z 2007 r., w którym to liczba wypadków wyniosła 3.

Dodatkowo, od 2014 r. do 2019 r. możemy zauważyć tendencję wzrostową w ilości wypadków z 5 do wspomnianej wcześniej liczby 20 zdarzeń wypadkowych.

Największa liczba wypadków, do których przyczynili się rowerzyści, miała miejsce w 2016 r. i wyniosła 12, a w  latach 2011 – 2012 zdarzyły się 2 wypadki. W roku 2018 rowerzyści przyczynili się do 8 wypadków, a w 2019 roku do 6.

Z danych wynika, że kobiety posiadające prawo jazdy 3 – 10 lat, przyczyniły się do największej liczby zdarzeń w ruchu drogowym, a liczba ta wyniosła 13, natomiast w przedziale 21 – 29 lat oraz >30 lat posiadania prawa jazdy, liczba wyniosła równo po 2 zdarzenia.

Odmiennie liczby te przedstawiają się w odniesieniu do mężczyzn, gdzie największa ilość wypadków – 16 miała miejsce w przedziale wiekowym 11-20 lat i tyle samo dla >30 lat posiadania prawa jazdy.

Głównym powodem wypadków było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom przez kierowców (77 przypadków czyli 70% wszystkich zawinionych przez kierowcę).  W odpowiedzi na to wyzwanie, opracowaliśmy kampanię, której celem jest edukacja w zakresie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom. W ramach akcji „Kierowco! Ustąp pierwszeństwa rowerzyście”, informujemy kierowców, że przecinając przejazd dla rowerów, muszą ustąpić rowerzyście.

Celem naszej kampanii jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, a co za tym idzie, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Skip to content