Badanie rowerowe 2019

Ruch rowerowy od wielu lat stanowi jeden z ważnych, rozwijających się elementów miejskiego systemu transportowego miast europejskich i światowych. Zwiększająca się dostępność infrastruktury rowerowej oraz liczne kampanie promujące korzystanie z roweru w codziennych dojazdach pokazują, że władze samorządowe coraz częściej także w polskich miastach dostrzegają problemy użytkowników tego środka transportu i chcą wspierać rozwój ruchu rowerowego. Urząd Miejski w Tczewie każdego roku przeprowadza badanie rowerowe, w ramach którego pozyskuje informacje na temat zachowań rowerzystów, ich potrzeb oraz postrzegania prowadzonych na rzecz ruchu rowerowego działań. Przeprowadzane corocznie badanie stanowi pewnego rodzaju ewaluację dotychczas prowadzonej polityki rowerowej oraz pozwala wyznaczyć kierunki i priorytety przyszłych działań w tym zakresie. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie różnic w ocenie polityki rowerowej Tczewa przez mieszkańców miasta, na podstawie zróżnicowania długości okresu, częstości oraz celu korzystania z roweru. Badanie zostało przygotowane i przeprowadzone, a jego wyniki opracowane i przygotowane we współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pozyskanie danych dotyczących postaw rowerzystów, postrzegania działań miasta oraz związanych z nimi oczekiwań, wymagało zastosowania metody ankietowej. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w okresie 03-31.07.2019. Formularz ankiety składał się z 30 pytań dotyczących m.in. cech społeczno-demograficznych respondentów, długości okresu, częstości i celów korzystania z roweru, oceny infrastruktury rowerowej miasta, współdzielenia przestrzeni transportowej i znajomości zasad ruchu drogowego, udziału w kampaniach promujących jazdę na rowerze oraz generalnej oceny polityki rowerowej miasta. Kwestionariusz ankiety udostępniono na stronach internetowych miasta oraz przesłano do największych zakładów pracy w Tczewie. Gromadząc dane tą metodą, zebrano 495 ankiet. Uzyskane wyniki zostały zestawione i przedstawione w formie graficznej.

Link do raportu z badania.

Skip to content