Badanie rowerowe 2020

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową – CAWI (Computer Assisted Web Interview) w okresie września 2020 roku. Formularz ankiety składał się z 30 pytań charakteryzujących respondentów oraz ich opinie dotyczące miejskiej infrastruktury rowerowej. Badanie prowadzono za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz z pomocą lokalnych mediów. W ten sposób zebrano 467 ankiet. W badaniu udział wzięło 213 kobiet i 254 mężczyzn. W procesie analizy uzyskanych wyników dokonano podziału respondentów według specyficznych grup, co pozwoliło na wykazanie różnic między potrzebami różnych grup rowerzystów. W badaniu przeanalizowano odpowiedzi według płci respondentów, częstości korzystania z roweru, długości okresu jazdy na rowerze w roku (sezonowości) oraz celu korzystania z roweru. W niniejszym, skróconym raporcie, przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonego badania ankietowego koncentrując się na określeniu profilu rowerzysty w Tczewie, czynników zachęcających i zniechęcających do jazdy na rowerze oraz zachowania w niebezpiecznych dla rowerzystów sytuacjach drogowych.

Badanie przygotowano, przeprowadzono i podsumowano we współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Link do raportu z badania.

Skip to content