Oficer rowerowy

W Tczewie osobą koordynującą realizację polityki rowerowej jest tzn. oficer rowerowy. Pierwszą osobą w tej funkcji była Pani Małgorzata Ciecholińska, która od 2009 roku kierowała pięcioosobowym Zespołem. Do głównych zadań oficera rowerowego było wdrażanie projektów upowszechniających kulturę rowerową z dziedziny edukacji, a także infrastruktury rowerowej.

Od 2014 roku oficer rowerowy funkcjonuje bezpośrednio w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie i była nią Pani Anna Peichert, pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji. Do głównych zadań oficera rowerowego było kierowanie powołanym w 2013 roku kilkunastu osobowym Zespołem ds. polityki rowerowej oraz wdrażanie uchwalonej w 2014 roku strategii “Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2020 roku”.

Od połowy 2016 roku, w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie, oficerem rowerowym jest Pan Grzegorz Pawlikowski, pracownik Wydziału Rozwoju Miasta.

W kwietniu 2019 roku po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu, zostało powołane Samodzielne stanowisko ds. polityki rowerowej bezpośrednio podległe Prezydentowi Miasta Tczewa.

Zakres zadań Oficera rowerowego:
1) koordynowanie prac Zespołu doradczego pełniącego funkcję konsultacyjną w zakresie polityki rowerowej,
2) prowadzenie konkursów i kampanii oraz działań informacyjno – edukacyjnych związanych z promowaniem codziennego wykorzystywania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy oraz bezpiecznym poruszaniem się rowerem po mieście, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
3) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO w Tczewie,
4) inicjowanie rozwiązań dotyczących budowy i remontów infrastruktury rowerowej oraz ułatwień do jazdy rowerem,
5) prowadzenie przeglądów infrastruktury rowerowej we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie likwidacji architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej,
6) zgłaszanie uwag i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą rowerową,
7) nadzór nad organizowaniem parkingów rowerowych należących do Gminy Miejskiej Tczew, w tym inicjowanie powstawanie nowych, czy też rozbudowy istniejących oraz opiniowanie nowych lokalizacji pod parkingi rowerowe, przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie oraz Wydziałem Spraw Komunalnych i Inwestycji,
8) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji naprawy rowerów oraz pętli indukcyjnych mierzących ruch rowerowy, przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie oraz Wydziałem Spraw Komunalnych i Inwestycji,
9) dialog i konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w sprawach dotyczących lokalnych potrzeb i problemów związanych z komunikacją rowerową oraz rozwoju ruchu rowerowego,
10) prowadzenie badań i analiz związanych z ruchem rowerowym, zdarzeniami drogowymi oraz zachowaniami i potrzebami rowerzystów,
11) prowadzenie promocji polityki rowerowej, w tym prowadzenie strony Tczew – Miasto dla Rowerów na portalu społecznościowym Facebook.

Kontakt:

e-mail: rowery@um.tczew.pl
tel.: 58 7759 428

Grzegorz Pawlikowski – Oficer Rowerowy
Samodzielne stanowisko ds. polityki rowerowej
Urząd Miejski w Tczewie
Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Skip to content